Home / Article / Ekologické podnikání – inovace a udržitelnost pro budoucnost
01.07.2023

Ekologické podnikání – inovace a udržitelnost pro budoucnost

S ohledem na současné environmentální výzvy je ekologické podnikání stále důležitějším trendem, který je zásadní pro naši budoucnost. „Zelené podnikání“ vytváří koncept, který zahrnuje výrobu zboží a služeb s minimálním negativním dopadem na životní prostředí. Jeho cílem je snižovat environmentální zátěž a zároveň vytvářet užitečné produkty nebo služby pro zákazníky, zaměstnance a investory.

Jedním z hlavních úkolů ekologického podnikání je snaha o minimalizaci výrobního odpadu a škodlivých emisí, tzn. přechod na obnovitelné zdroje energie, zlepšení energetické efektivity budov a zařízení, recyklaci a kompostování odpadu, stejně jako vývoj a využívání ekologických materiálů a procesů. Ekologické podnikání usiluje o snížení dopadu na přírodní zdroje – zodpovědné nakládání s vodou, zachování biodiverzity a minimalizaci vlivu na krajinu a ekosystémy.

Udržitelné podnikání zahrnuje i sociální vlivy, snaží se přispět k sociálnímu a ekonomickému rozvoji vytvářením kvalitních pracovních míst, podporou místních ekonomik a podporou spravedlivého obchodování a etických obchodních praktik.

Udržitelnost jako konkurenční výhoda

Ekologické podnikání představuje obrovský potenciál pro inovace. Nové technologie a obchodní modely mohou přinést efektivnější a udržitelnější řešení pro řadu průmyslových odvětví. Od výroby a využívání obnovitelné energie přes dopravu až po stavebnictví a zemědělství.

Existuje také rostoucí poptávka spotřebitelů po zelených produktech a službách. Tento trend poskytuje příležitosti pro podniky, které se chtějí stát lídry v oblasti udržitelnosti, a to jak prostřednictvím svých produktů a služeb, tak prostřednictvím svých interních operací a dodavatelských řetězců.

Mnoho podniků již přijímá ekologické postupy a využívá inovativní technologie k dosažení udržitelnosti. V oblasti výroby je to například cradle-to-cradle design, který se zaměřuje na vytváření produktů, které mohou být plně recyklovány nebo kompostovány.

Ekologické podnikání není jen trendem, je to nezbytnost. Podniky, které mají udržitelné postupy a strategie, jsou více odolné vůči ekonomickým a environmentálním rizikům a jsou lépe připraveny na budoucnost. Ať už se jedná o velké korporace nebo malé start-upy, ekologické podnikání je cestou vpřed.

Zelená dohoda pro Evropu

Green Deal je strategie Evropské unie, která má za cíl transformovat EU na spravedlivou a prosperující společnost s moderní, zdrojově efektivní a konkurenceschopnou ekonomikou. Hlavním cílem je do roku 2050 dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů a zaručit, že hospodářský růst bude odpojen od využívání zdrojů.

Tato iniciativa se týká těchto oblastí:

  • biologická rozmanitost,
  • udržitelné potravinové systémy,
  • udržitelné zemědělství,
  • čistá energie,
  • udržitelný průmysl,
  • výstavba a renovace,
  • udržitelná mobilita,
  • eliminace znečištění a opatření v oblasti klimatu.

Green Deal je příležitostí pro podniky. Podněcuje inovace a růst v oblastech, jako je obnovitelná energie, udržitelná doprava a cirkulární ekonomika a může taky podporovat vytváření zelených pracovních míst.

Cirkulární ekonomika
Obrázek: Srovnání cirkulární a lineární ekonomiky

V Lindström chceme být nejudržitelnější společností ve svém oboru. Zavázali jsme se, že budeme recyklovat 100 % svých produktů a principy udržitelnosti promítáme do všech oblastí naší činnosti. Každá ze 24 zemí, kde naše společnost podniká, má stanové ECO cíle a tým, který pracuje na jejich splnění.

Zelená ekonomika je cestou, jak dát naší planetě budoucnost. Uvědomují si to nejen členské země Evropské unie, ale také řada společností a podnikatelů.

Ve kterých oblastech se můžete zaměřit na ekologii okamžitě

Je několik oblastí, na které se můžete při proměně na zelené podnikání zaměřit ihned, ušetřit a získat další výhody.

Pronájem a praní prádla

Nechte si navrhnout ekologické firemní oblečení, které bude splňovat potřebné normy a váš podnik reprezentovat, a zároveň přenechte starost o jeho praní a čištění nám. Ušetříte za skladovací prostory, nákup a provoz pračky i náklady na pracovníka, který by se musel starat o evidenci a sledovat kvalitu vypraného prádla.

O čistotu ve firemních prostorách se postarají naše EKO čistící rohožky, které vám umíme taky pronajmout. Výroba, čištění i údržba textilu Lindström probíhá podle nejpřísnějších ekologických standardů.

Průmyslové praní
Obrázek: Průmyslové praní ušetří peníze i vaši energii

Udržitelná doprava

Veřejná doprava a sdílení jízd jsou mnohem efektivnější alternativy k individuální dopravě autem. Chůze a cyklistika mají nulovou uhlíkovou stopu a jsou vhodným řešením pro krátké vzdálenosti.

Vytváření bezpečných a přístupných tras pro chodce a cyklisty a budování míst pro ukládání kol a sportovního oblečení ve firmách podporuje tuto formu dopravy. Využít můžete také moderní technologie pro sledování a optimalizaci tras, sdílení nákladů nebo vytváření efektivnějších rozvrhů jízd.

Osvětlení a energie

LED žárovky jsou mnohem účinnější než tradiční žárovky a výrazně snižují spotřebu energie, ve většině firem už došlo k jejich výměně. Solární panely, větrné turbíny a další zdroje obnovitelné energie poskytují udržitelný a ekologický způsob, jak pokrýt energetické potřeby podniku.

Využití solární energie v ekologickém podnikání

Rozvoj solární energie, konkrétně fotovoltaiky, je klíčovým prvkem udržitelného podnikání a nabízí řešení pro snížení emisí skleníkových plynů a závislosti na fosilních palivech. Investování do solárních panelů představuje nejen krok k zelenějšímu a energeticky nezávislému provozu, ale také umožňuje podnikům výrazně snížit náklady na energie a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.

V kontextu ekologického podnikání se fotovoltaika jeví jako strategická volba pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti a konkurenční výhody. Pro podrobnější informace o výhodách a implementaci fotovoltaických systémů si přečtěte tento článek.

Obaly a odpad

Podporování kompostování a recyklace mezi zaměstnanci a zákazníky snižuje množství odpadu, který končí na skládkách, stejně tak zavedení systému vracení a opětovného použití obalů.

Udržitelnost v Lindström

Udržitelnost je základním pilířem našeho podnikání. Dlouhodobě rozvíjíme strategie udržitelnosti ve všech oblastech naší výroby i služeb.

Návrhy pro efektivní přechod na ekologické podnikání

Každý podnik by měl mít jasně definovanou strategii, jak se stát udržitelnějším a ekologickým. To zahrnuje cíle pro snižování emisí, účinnější využití zdrojů a zlepšení sociálních a pracovních podmínek.

Inovace a technologie hrají klíčovou roli při přechodu na ekologické podnikání. To znamená investice do obnovitelných zdrojů energie, vývoj udržitelných produktů a služeb nebo zlepšení efektivity výrobních procesů. Lindström například spolupracuje s dalšími firmami na vývoji nových materiálů (z mořských řas, škrobu nebo celulózy), které pak využívá při výrobě pracovních oděvů.

Vytváření udržitelnějších dodavatelských řetězců zahrnuje výběr dodavatelů, kteří také dodržují udržitelné a ekologické normy. Jedním z vašich dodavatelů může být naše společnost Lindström, která se komplexně a ekologicky postará o vaše firemní textilie.

Pro úspěšný přechod na ekologické podnikání je důležité zapojit všechny zúčastněné strany, včetně zaměstnanců a zákazníků. Zaměstnanci mohou přispět svými nápady a dovednostmi, zatímco zákazníci mohou být motivováni k nákupu udržitelných produktů a služeb.

Podpora místních komunit, vytváření dobrých pracovních míst, nebo poskytování podpory pro sociálně znevýhodněné skupiny jsou aktivity, které vytváří atraktivní image firmy.

Existují různé programy a iniciativy, které mohou podnikům pomoci v jejich přechodu na ekologické podnikání. To může zahrnovat finanční podporu, technické poradenství nebo pomoc s marketingem a komunikací.

Zavedení environmentální a sociální obchodní strategie vedlo ve firmách k lepší spokojenosti zákazníků, lepší pověsti, vyšší efektivitě, a dokonce i zvýšení podílu na trhu. Zajímá vás to? Rádi vám v Lindström pomůžeme podnikat udržitelněji s naší službou pronájmu firemního textilu.

Avatar
Lindström Group