Introducere

Prezentul cod de conduită definește cerințele de bază stabilite pentru Lindström Group (Lindström Oy și filialele sale, denumite în continuare doar „Lindström”) și furnizorii săi (denumiți împreună „noi”) de bunuri și servicii în ceea ce privește responsabilitățile lor față de părțile interesate, mediu și societate, în general. Codul de conduită se bazează pe angajamentele noastre. Lindström își rezervă dreptul de a aduce modificări rezonabile cerințelor acestui cod de conduită în cazul în care propria politică de conformitate a Lindström este revizuită. În acest caz, Lindström se așteaptă ca furnizorul să accepte modificările rezonabile efectuate. Prezentul Cod de conduită se aplică tuturor angajaților Lindström, indiferent de funcție și terților.

Comportamentul etic în afaceri

Conformitatea juridică

Respectăm legislația locală și internațională a sistemelor juridice aplicabile în țara respectivă.

Interzicerea corupției și a mitei

Nu tolerăm nicio formă de corupție  în niciun proces de afaceri desfășurat pe plan intern sau împreună cu terți (societăți din sectorul public sau privat). Noi nu dăm și nu luăm mită direct sau indirect. Oferirea oricăror valori (inclusiv bani, cadouri, sau servicii), în scopul de a încheia o afacere, de a menține o afacere sau de a obține un avantaj neloial este interzisă.

Nu trebuie să permitem intereselor personale sau familiale să ne influențeze judecata profesională. Evităm conflictele de interese în toate activitățile și deciziile noastre de afaceri. Ar trebui să acceptăm oferta unei terțe părți de invitație la o masă sau la un eveniment social numai dacă motivul principal al evenimentului este o întâlnire de afaceri legitimă.

Confidențialitatea și securitatea datelor

Obiectivul nostru comun este ca toate persoanele care gestionează informațiile să aibă grijă de securitatea informațiilor și de confidențialitatea datelor, respectând regulile de utilizare recunoscute și instrucțiunile pentru securitatea informațiilor și confidențialitatea datelor. Recomandările Lindström privind securitatea informațiilor și confidențialitatea datelor sunt puse în aplicare pe baza securității naționale și internaționale a informațiilor, a statutului confidențialității datelor, a sistemelor de calitate, a celor mai bune practici în materie de gestionare a informațiilor și a altor standarde suplimentare convenite.

Utilizarea rețelelor social media

Încurajăm implicarea în diferite rețele social media. Avem grijă de modul și momentul în care utilizăm rețelele social media. Ținem seama de public, nu postăm informații confidențiale și îi respectăm întotdeauna pe ceilalți în comunicarea noastră.

Respectarea drepturilor fundamentale ale angajaților

Tratament echitabil și egalitate

Nu tolerăm niciun tip de discriminare. Nu acceptăm niciun comportament care poate dăuna demnității unei persoane, în special a oricărei hărțuiri fizice sau verbale , de exemplu, orice comportament nedorit care creează un mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

Ocuparea echitabilă a forței de muncă

Ne angajăm să asigurăm practici echitabile de ocupare a forței de muncă ce constau în practici corecte, bazate pe merite și nediscriminatorii. Nu discriminăm angajații în funcție de sex, starea de maternitate, orientarea sexuală, starea civilă sau de parteneriat civil, tranziția de gen, rasă, culoare, naționalitate, origine etnică sau națională, religie sau convingeri, handicap sau vârstă. Oferim șanse egale de formare și dezvoltare pe baza punctelor forte și a nevoilor lor, pentru a-i ajuta să își atingă întregul potențial. Vom recompensa angajații în mod echitabil, pe baza capacității, performanței, contribuției și experienței lor.

Angajaților ar trebui să li se ofere o declarație scrisă privind termenii și condițiile de angajare, în limba locală, pentru a se asigura că angajații sunt conștienți de drepturile și obligațiile lor legale. Depunem eforturi pentru a contribui la dezvoltarea socială și economică pozitivă. Respectăm culturile locale și dorim să înțelegem și să respectăm obiceiurile și valorile locale pe care oamenii le au în țările în care ne desfășurăm activitatea.

În măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere juridic, recunoaștem dreptul de asociere liberă a angajaților și de a nu favoriza sau discrimina membrii organizațiilor angajaților sau ai sindicatelor.

Muncă forțată și obligatorie

Ca parte a angajamentelor noastre, ne angajăm în aplicarea de sisteme și controale eficiente pentru a ne asigura că sclavia și traficul de persoane nu au loc în activitatea noastră sau în lanțul nostru de aprovizionare. Solicităm tuturor angajaților și partenerilor să acționeze cu cel mai înalt grad de integritate și de moralitate, precum și să înțeleagă și să respecte toate legile și sistemele juridice relevante din țările respective în care ne desfășurăm activitatea. Interzicem toate formele de trafic de persoane și muncă forțată, inclusiv munca în închisoare, munca în regim de servitute, munca forțată, sclavia sau alte forme de muncă forțată sau servitute.

Dreptul copiilor și al lucrătorilor tineri

Respectăm convențiile nr. 138 și 182 ale OIM potrivit cărora nicio persoană nu va fi angajată sub vârsta de 15 ani sau sub vârsta de absolvire a învățământului obligatoriu, oricare dintre acestea este mai mare. Lucrătorii minori nu efectuează activități care, prin natura sau circumstanțele în care sunt efectuate, sunt susceptibile să le compromită sănătatea, siguranța sau morala.

Sănătate și siguranță

Identificăm riscurile și pericolele în mediul de lucru și luăm măsuri pentru a le atenua, în vederea garantării sănătății și siguranței tuturor angajaților noștri. Luăm măsuri de precauție împotriva accidentelor, de exemplu, prin menținerea unor condiții adecvate de securitate împotriva incendiilor la locul de muncă și a bolilor profesionale și încurajăm pe toată lumea să participe la dezvoltarea practicilor. Oferim instruire și ne asigurăm că angajații sunt instruiți în probleme de sănătate și de siguranță.  Ne așteptăm din partea tuturor la un comportamentul care să asigure sănătatea și siguranța în activitatea cotidiană. Noi utilizăm standardul ISO 45001 privind sănătatea și siguranța.

Practici de mediu

Cerem de la noi înșine, precum și de la furnizorii noștri din întregul lanț de aprovizionare să respecte legislația locală în materie de mediu și acordurile internaționale privind protecția mediului. Această conformitate trebuie să fie documentată și desfășurăm activități periodice pentru a garanta acest lucru în acțiune.

Facem tot posibilul și solicităm lanțului nostru de aprovizionare să reducă la minimum posibilele efecte negative ale operațiunilor, produselor și serviciilor asupra mediului. Îmbunătățim economia circulară în lanțul nostru valoric, deși alegem soluția cu cel mai mic impact asupra mediului pentru întregul ciclu de viață. Luăm în considerare efectele asupra mediului încă din faza de planificare a operațiunilor, în privința transportului și în proiectarea și selecția produselor, de exemplu, prin utilizarea surselor de materiale durabile din punct de vedere ecologic.

Utilizăm standardul 14001 sau un sistem echivalent de management de mediu pentru asigurarea îmbunătățirii continue de mediu a operațiunilor prin stabilirea anuală a obiectivelor de mediu și a planurilor de acțiune.

Lanțul de aprovizionare

Solicităm furnizorilor noștri și lanțului lor de aprovizionare să respecte acest Cod de conduită, să respecte principiile nediscriminării în ceea ce privește selectarea și tratamentul furnizorilor.

Ne așteptăm ca toate formele de comunicare, inclusiv declarațiile, reprezentările și certificările furnizate clienților și partenerilor să fie exacte și corecte. Apreciem munca desfășurată de concurenții noștri și de angajații lor. Promisiunile făcute clienților noștri pentru serviciile noastre în ceea ce privește calitatea și siguranța trebuie să respecte toate reglementările și legile aplicabile.