Med fokus på energi

Lindström fokuserade extra på energieffektivitet år 2015. Då energiförvärv är ett av Lindström Gruppens huvudinköp, har energieffektivitet en direkt effekt på lönsamheten och prissättningen av vår service. Energieffektivisering gör det möjligt att begränsa ökat tryck som beror på stigande energikostnader.

Lindströms totala produktion har ökat stadigt medans energikonsumtionen per upprätthållet kilo avfall har sänkts. Vi strävar efter att minska energikonsumtionen med 6% till 2020. Detta mål kan uppnås genom planerade åtgärder med fokus på energieffektivisering i fastigheter och värmeutvinning i tvättservicen.

Framsteg i värmeutvinning både från tvättvattnet och uttömd luft från torktumlare har haft en stor inverkan på företagets energieffektivitet. År 2015 installerades nya värmeutvinningssystem i Estland, Finland och Slovenien och den befintliga utrustningen i Finland uppdaterades. Sedan dessa installerades och uppdaterades under den andra halvan av 2015 har den årliga energibesparingsgraden ännu inte mätts. Men effektivitetskoefficienten på värmeutvinningssystem är mellan 15-25% och uppdateringar av befintliga system förväntas innebära besparingar på cirka 10%.

Energieffektiviteten i fastigheter har utvärderats genom energianalyser. Finjusteringar i ventilation, värme och luftkonditionering i fastigheter samt att anta bästa praxis har resulterat i hela 12% i besparingar utan extra investeringar. I energianalyserna har även energieffektiviteten i varje fastighet tagits i beaktning.

Energiutvärderingar görs i enlighet med EU-direktiv. Lindström använder den finska energieffektivitetslagen i samtliga processer och 2015 uppfyllde Lindström Gruppens moderbolag i Finland de juridiska kraven. 2015 genomfördes energiutvärderingar i hela moderbolaget samt enhetsspecifika utvärderingar i Lindströms Oulu och Comforta enheter i Tammerfors som utgör 10% av energikonsumtionen. De utföranden som visat sig vara effektiva enligt utvärderingarna kommer att implementeras i Lindströms samtliga enheter.

Relaterade artiklar