Izradit ćemo prijedlog i javiti vam se u najkraćem mogućem roku.