Lindströmin hallitus ja johto

Lindströmin hallitus koostuu seitsemästä henkilöstä, joihon kuuluu sekä hal­litusammattilaisia että osakkeenomistajien edustajia.  Hallitus hyväksyy konsernin tulos-, rahoitus- ja investointibudjetin, päättää merkittävis­tä hankinnoista ja yrityksen laajentumisesta, tekee rahoitus- ja kon­sernin varallisuuteen liittyvät päätökset sekä hyväksyy konsernin mis­sion, vision ja strategian ja riskienhallinnan suuntaviivat.

Konsernin tytäryhtiöiden hallitukset muodostuvat pääosin konsernin johtoryh­män jäsenistä. Hallitus käsittelee riskienhallintaan ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä kysymyksiä, jotka joko hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on tuonut esille

Harri-Pekka Kaukonen
Hallituksen pj

Naresh Gupta

Anne Korkiakoski
Hallituksen varapuheenjohtaja

Steph Feijen

Kalle Kantola

Petteri Kousa

 Max Rautiainen

Riippumattomia jäseniä eli jäseniä, joilla ei ole työ- tai omistussuhdetta Lindströmiin ovat Harri-Pekka Kaukonen, Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Steph Feijen ja Kalle Kantola.

Lindströmin johtoryhmä

Hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan vastuulla on kansainvälistymisen kehittäminen, johtoryhmän toiminnan johtaminen, yhteydet hallitukseen ja omistajiin, ulkoinen viestintä sekä resurssien allokointi. Toimitusjohtaja valitsee johtoryhmän kokoonpanon ja päättää sen roolituksesta ja toimintamallista.

Johtoryhmän vastuulla on yritysympäristön seuranta ja tulkitseminen, konsernitason mission, vision, strategian ja liiketoiminnan prosessien toteuttaminen ja seuranta, vuosisuunnittelu ja toiminnan mittaaminen, toiminnan ja kansainvälistymisen johtaminen, palveluvalikoiman kehittäminen, konsernin politiikkojen määrittely, arvojen toteutumisen seuranta, esimerkin näyttäminen ja viestintä organisaatiolle.

Juha Laurio
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President, Russia, Asia and Eastern Europe

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Baltic States and Belarus
Senior Vice President, Human Resources

Managing Director, Comforta Oy

Anupam Chakrabarty
Senior Vice President,  Asia, Sales & Markets

Mika Kujala
Senior Vice President, 
Western & Central Europe

Theo Slegt
Senior Vice President,
Operations

Anna-Kaisa Huttunen
Senior Vice President,
Ecosystems

Ismo Nastamo
Senior Vice President,
Strategic Initiatives

Petri Vapola
CFO

Tiina Tapionlinna
Senior Vice President,
Business Concept Development

Tilintarkastajat

Ernst & Young Oy (vastuullisena tilintarkastajana Juha Hilmola).