Борд на Lindström и управление

Бордът от директори на Lindström се състои от седем човека, които са професионални експерти в дадени области или представители на акционерите. Бордът одобрява резултата на Групата, финансовия бюджет и размера на инвестициите. Той взема решения за значителни придобивания и разрастване на компанията, решения, свързани с финансовите активи и тези на Групата, както и одобрява мисията, визията и стратегията на Групата и полага насоки за управлението на риска.

Бордовете на представителствата на Групата основно се състоят от членове на управленския екип на Групата. Бордът се занимава с въпроси, които се отнасят до управлението на риска и корпоративната социална отговорност, които като въпроси са били повдигнати от член на борда или от главния изпълнителен директор.

Harri-Pekka Kaukonen
Chairman of the board

Naresh Gupta

Anne Korkiakoski

Steph Feijen

Kalle Kantola

Petteri Kousa

Независимите членове, т.е. членове, които не са служители на Lindström или не притежават акции са Harri-Pekka Kaukonen, Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Steph Feijen и Kalle Kantola.

Управленски екип на Lindström

Бордът назначава главния изпълнителен директор. Главният изпълнителен директор отговаря за развитието на интернационализацията, ръководи работата на управленския екип, поддържа връзка с борда и собствениците, осъществява външните комуникации, както и разпределя ресурсите. Главният изпълнителен директор назначава управленския екип, разпределя неговите роли и определя неговия модел на управление.
Управленският екип отговаря за наблюдението и интерпретирането на фирмената среда, изпълнението и наблюдението на мисията, визията, стратегията и бизнес процесите на Групата, годишното планиране и отчитане, ръководенето на операциите и интернационализацията, подбора на услуги, определянето на политиката на Групата, наблюдението на реализацията на ценностите, даването на пример и осъществяването на комуникация в организацията.

Juha Laurio
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President, Russia, Asia and Eastern Europe

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Baltic States and Belarus
Senior Vice President, Human Resources

Managing Director, Comforta Oy

Petri Vapola
CFO

Mika Kujala
Senior Vice President, 
Western & Central Europe

Theo Slegt
Senior Vice President,
Operations

Anna-Kaisa Huttunen
Senior Vice President,
Business Concept Development

Ismo Nastamo
Senior Vice President,
Strategic Initiatives

Anupam Chakrabarty
Senior Vice President, Sales & Markets
Managing Director, India

 

Одитори

Ernst & Young Oy (Сертифициран експерт-счетоводител Juha Hilmola като главен одитор).